> Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
2016-03-07 14:12:46
Podstawa prawnaUstawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. )Rozporzą  ...więcej

ZEZWOLENIE NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
2016-03-07 14:08:24
Podstawa prawnaUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm. ). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatun  ...więcej

Pokazano 1 - 2 z 2

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:

ul.

Burmistrz
Kontakt:
Tel:
Fax:
e-mail: